Bonbio som företag

Vilka är Bonbio?

Bonbio är en helhetsleverantör inom cirkulär odling och produktion av grödor. Vi ser positivt på framtiden och tror att forskning och innovation kommer att göra miljö, företag och människor gladare.

Vi erbjuder attraktiva lösningar och produkter till företag och konsumenter som liksom vi vill skapa en mer hållbar livsmedelskedja och minska klimateffekterna.

Bonbio har utvecklat ett eget unikt koncept för cirkulär odling där vi tar hand om matsvinn och matavfall och förädlar det till organisk växtnäring –  Bonbio Nutrients. Växtnäringen använder vi sedan till att odla upp olika slags grödor –  Bonbio Greens – i odlingscontainrar som med fördel kan placeras i direkt anslutning till kundernas verksamhet och nära slutkonsument. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

Vem äger Bonbio?

Bonbio ingår i Peas Industries som även har verksamhet inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver Bonbio och Peas Industries omställningen mot en förnybar energisektor och cirkulär ekonomi.

Vad erbjuder Bonbio och till vem?

Bonbio erbjuder ett koncept för cirkulär odling av grödor och växter där vi minskar klimateffekterna av livsmedelshantering genom att ta hand om och behandla matavfall och annat organiskt avfall för att sedan förädla det till organisk växtnäring. Den organiska växtnäringen använder vi sedan till att odla upp nya grödor – Bonbio Greens. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

Bonbios lösning passar alla som vill minska klimateffekterna av eget matsvinn och ta tillvara på sitt organiska avfall samtidigt som de vill producera egna råvaror hållbart. Lösningen passar särskilt väl för livsmedelsbutiker, restauranger och storkök som vill använda eller sälja närproducerade grödor odlade på eget matavfall och annat organiskt avfall.

Kärnan i vår cirkulära odling är den organiska växtnäringen – Bonbio Nutrients – som Bonbio förädlar från matavfall och annat organiskt avfall. Växtnäringen är ett resultat av flera års forskning och utveckling och produceras i en av Sveriges största biogasanläggningar som drivs av Bonbios systerföretag, Biond. Bonbio Nutrients kan användas både för hemmaodling och för storskalig produktion av växter och grönt.

Bonbios cirkulära odling

Vad är cirkulär odling?

Bonbios cirkulära odling innebär att vi tar hand om matavfall/organiskt avfall och förädlar det till organisk växtnäring i biogasanläggningar. Den organiska växtnäringen använder vi sedan för att odla upp nya grödor.

Matavfall och annat organiskt avfall från bl.a livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll återvinns och tas emot på biogasanläggningar som drivs av Bonbios systerföretag, Biond. I första hand produceras biogas som används som drivmedel i stadstrafiken och transportsektorn. I framställningen av biogas tar Bonbio tillvara på den näringsrika restprodukt som blir över i processen och förädlar den till organisk flytande växtnäring – Bonbio Nutrients. Växtnäringen utgör sedan grunden till att driva upp nya grödor – Bonbio Greens. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

Vilka är fördelarna med att odla med Bonbios cirkulära odling vs. konventionell odling?

Tack vare vår cirkulära odling kan vi hushålla med resurserna på ett optimerat sätt:

 • Bonbio och Bonbios systerföretag Biond tar tillvara på matavfall och annat organiskt avfall som blir till biogas och växtnäring
 • Biogasen används i transportsektorn av t.ex. stadsbussar
 • Växtnäringen används sedan till att odla nya grödor
 • Bonbios odling sker vertikalt och hydroponiskt för effektivare användning av viktiga resurser såsom odlingsyta och vatten.
 • Vattenförbrukningen är 90% lägre än vid konventionell odling
 • Det behövs ingen jord och inga bekämpningsmedel
 • Odlingen är högteknologisk och styrs av hortonomer som optimerar kvalitet och produktion
 • Odlingscontainrar möjliggör odling nära kundernas verksamhet (t.ex. livsmedelsbutiker eller restauranger) och nära slutkonsument, vilket innebär ett minskat behov av långa transporter
 • Kunderna kan bli helt självförsörjande på sallat, örter och bladgrönt året runt
 • Grödorna är närodlade, obesprutade och färska
 • Odlingen drivs med förnybar energi

Vad är en odlingscontainer?

Det är en teknisk lösning som gör det enklare att odla grödor och växter yteffektivt, oftast i stadsmiljö (s.k. cirkulär stadsodling). Odlingscontainern är en högteknologisk odlingsmiljö i en fyrtiofots (cirka 13 m lång) container som ger närproducerade grödor året runt.

Grödorna odlas vertikalt (dvs. på höjden, för att utnyttja utrymmet och få plats med stora mängder av grödor på en liten yta) och hydroponiskt (dvs. växterna odlas direkt i vatten med Bonbios organiska växtnäring).

Bevattning, ljus och koldioxidhalt styrs på ett effektivt sätt av Bonbios hortonomer för att få bästa möjliga skörd och bästa möjliga smak. Odlingscontainern kan placeras i stort sett var som helst, den tar lite plats och den är också flyttbar. Det enda som behövs är ett ställe att placera den på, samt tillförsel av el och vatten.

Finns det några nackdelar att odla i odlingscontainrar vs. konventionell odling?

Även om fördelarna är många med att odla i slutna vertikala och hydroponiska system så finns det såklart vissa delar som behöver utvecklas och tas hänsyn till. För att växter ska utvecklas behöver de tillräckligt med ljus, tillräckligt länge per dag. Då odlingscontainern inte släpper igenom något dagsljus innebär det därmed att all energi måste tillföras och det gör vi med LED-belysning. Då växter använder mycket ljus är en nackdel då att det går åt mycket energi per odlingscontainer. Bonbio använder dock endast förnybar energi.

Vad är vertikal odling?

Vid vertikal odling sker odlingen på höjden i flera våningar, så att den odlingsbara ytan maximeras. Det krävs mindre landyta, vilket gör odlingsmetoden särskild lämplig i städer. Genom att odla närmare slutkonsumenten, minskar behovet av transporter och konsumenterna kan erbjudas helt nyskördade grödor.

Bonbio använder idag en odlingscontainer på 30 kvadratmeter, vilket motsvarar en konventionell odlingsyta på ca 80 kvadratmeter tack vare att odlingen är vertikal, dvs. på höjden i fyra våningar. Varje våning har 45 rännor och varje ränna har plats för 20 korgar, som grödorna växer i.

Vi undersöker även möjligheterna för att realisera en storskalig hydroponisk vertikal odlingsanläggning, som kan förse större verksamheter med hållbart närproducerade bladgrönt och örter.

Vad är hydroponisk odling?

Hydroponisk odling är att odla med vatten och växtnäring istället för jord. Våra hortonomer ser till att växterna och växternas rötter får allt det syre och den växtnäring som de behöver. Dessutom kan vi undvika olika växtsjukdomar som annars sprids i jorden och som kräver energikrävande och/eller kemikaliebaserad bekämpning.

Hydroponisk odling betyder att ingen jord behövs eller att jorden i krukor kan ersättas med något annat, t.ex. hampafröskal från fibertillverkning eller restprodukter från skogsindustrin. Det gör att mark som annars skulle använts till intensiv odling av t.ex. sallad och kryddor kan användas för att återskapa hög biologisk mångfald av fleråriga växter och levande jord i naturen. I dagens samhälle då bördig jord är en bristvara anses hydroponisk odling vara framtiden för hållbar odling och ett effektivt sätt att odla.

Återvinns allt i Bonbios odlingsprocess?

Vi återanvänder och återvinner allt så gott vi kan och jobbar på att hitta lösningar för de delar som idag inte återanvänds eller återvinns. T.ex. tittar vi på hur vi kan ta tillvara på den lilla mängd vatten som släpps ut från odlingen genom ytterligare rening och t.ex. utomhusodling av större växter. Vi arbetar också mot att i framtiden möjliggöra att ta tillvara på den värme som släpps ut från odlingen. I övrigt så återanvänds allt organiskt material genom att samlas in och behandlas i en biogasanläggning för att åter igen bli till ny växtnäring som kan driva upp nya smakrika grödor.

Vad kan odlas i Bonbios odlingscontainer?

Bonbio kan odla många olika typer av växter; både för förtäring och för prydnad. Vi har dock valt att fokusera vår odling i första hand på bladgrönsaker och kryddväxter. Det finns ett en stor efterfrågan på marknaden idag att ta fram mer näringsrika och hållbart producerade ätbara grödor.

Hur lång tid tar det att odla en gröda?

Hydroponisk odling tillåter grödor att växa klart på betydligt kortare tid än vid odling i jord, eftersom odlingsmiljön kan optimeras när det gäller växtnäring, tillgång på syre, koldioxid, temperatur och luftfuktighet. Det kan handla om upp till 30-50 procent kortare odlingstid än vid konventionell odling i jord.

Hur lång tid tar det innan man kan skörda?

Skördetiden ser olika ut beroende på vilken sort det är som odlas. I snitt behöver kryddväxter såsom basilika och koriander mellan 4-5 veckor innan de kan skördas. Bladgrönsaker såsom sallat och spenat behöver mellan 5-6 veckor.

Hur stor blir produktionen?

Produktionen varierar mycket beroende på vad som odlas men i snitt har en odlingscontainer kapacitet att producera mellan 10-18 kg/dag beroende på gröda.

Bonbio Greens

Vad är Bonbio Greens?

Bonbio Greens är sallat, örter och annat bladgrönt som vi odlar cirkulärt med hjälp av vår egenproducerade organiska växtnäring som är framtagen och förädlad utifrån matavfall och annat organiskt avfall. Odlingen sker vertikalt och hydroponiskt i våra högteknologiska odlingscontainrar som kontrolleras av hortonomer. Bonbio Greens växer utan att förbruka enorma mängder vatten, utarma vår bördiga jord eller behöva transporteras jorden över för att mätta våra magar.

Är Bonbio Greens godare, mer smakrika jämfört med konventionell odling?

Vi tycker att Bonbio Greens är godare och det är vi övertygade om att du också kommer tycka. Efter nära samarbeten med kockar har vi fått väldigt positiv feedback gällande smaken. Vi kommer att genomföra ett sensationstest under 2019, där vi genom oberoende testpaneler kommer utmana andra producenter av bladgrönt och örter.

Är Bonbio Greens ekologiska?

För att få certifieras som ekologisk måste grödornas odlingsprocess och hantering uppfylla vissa kriterier, bl.a. att grödorna ska odlas i jord. Bonbios cirkulära odling sker hydroponiskt, med vatten och växtnäring istället för jord och kan därmed inte certifieras som ekologiska. Grödorna är däremot obesprutade, närodlade och framtagna på ett cirkulärt sätt genom återvinning och förädling av matavfall och annat organiskt avfall till växtnäring. All odling drivs dessutom med förnybar energi.

Var kan jag köpa Bonbio Greens?

På sikt kommer Bonbio Greens att finnas i en livsmedelsbutik nära dig eller för online beställning på vår webb. Under tiden hjälper vi livsmedelsbutiker, restauranger eller storkök att minska klimateffekterna av livsmedelshanteringen genom att odla grödor cirkulärt på växtnäringen som framställs av eget matavfall och annat organiskt avfall.

Bonbio Nutrients

Vad är Bonbio Nutrients?

Bonbio Nutrients är vår organiska växtnäring som vi producerar genom återvinning av matavfall och annat organiskt avfall. Detta är kärnan i cirkulär odling och grunden för att revolutionera den konventionella odlingen.

Mat och annat organiskt avfall från bl.a livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll återvinns och tas emot på Bonbios systerföretag, Bionds, biogasanläggningar. I första hand produceras biogas som används som drivmedel i stadstrafiken och transportsektorn. I framställningen av biogas tar Bonbio tillvara på den näringsrika restprodukt som blir över i processen och förädlar den till organisk flytande växtnäring – Bonbio Nutrients. Växtnäringen utgör sedan grunden till att driva upp nya grödor – Bonbio Greens. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

Bonbio Nutrients kan användas både för hemmaodling och för storskalig produktion av växter och grönt.

Vad är skillnaden mellan organisk växtnäring och mineralbaserad växtnäring?

Organiska gödselmedel är naturliga produkter som har sitt ursprung från levande växter eller djur, t.ex. kompost, stallgödsel och hönsgödsel. Organiska gödselmedel kan också förädlas fram ur olika restprodukter som blir över vid tillverkning av t.ex. öl, matolja och biogas.

Mineralgödsel framställs industriellt genom energikrävande processer som bidrar till växthusgaser och klimatförändringar. De kan även framställas genom gruvdrift.

De organiska gödslingsmedlen har en positiv effekt på djur- och bakterielivet i marken och har i regel en längre verkan än ett minderalbaserat gödsel. Det senare beror på att näringsämnena som kommer från organisk gödning binds hårdare i jorden.

Är Bonbios växtnäring ekologisk?

Vår växtnäring är i dagsläget inte ekologisk men vi arbetar för att få den kvalitetsmärkt. Vi tittar också på att eventuellt ta fram vår egen märkning för att göra vår cirkulärt producerade växtnäring rättvis på marknaden. Om den ekologiska växtnäringen som idag finns på marknaden är 1.0 då är Bonbios cirkulärt producerade växtnäring 2.0.

Var kan jag köpa Bonbio Nutrients?

På sikt kommer Bonbio Nutrients att finnas i en detalj- och trädgårdshandel nära dig eller för online beställning på vår webb. Under tiden hjälper vi livsmedelsbutiker, restauranger eller storkök att minska klimateffekterna av livsmedelshanteringen genom att odla grödor cirkulärt på växtnäringen som framställs av eget matavfall och annat organiskt avfall.

Övrigt

Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi innebär att material återvinns eller återanvänds om och om igen. Det är en grundsten för hållbar utveckling och motsatsen till dagens sätt att producera och konsumera varor. I en linjär ekonomi utvinns material för att tillverka produkter som sedan slängs eller bränns upp. I en cirkulär ekonomi kan vi människor spara på jordens resurser, samtidigt som vi minskar vårt avfall. (Källa: Naturskyddsföreningen)

Varför är det viktigt att minska matsvinnet? Hur kan det oundvikliga matsvinnet återvinnas på ett hållbart sätt?

Det globala matsvinnet är världens tredje största utsläppare av växthusgaser efter Kina och USA (FAO 2015). Den mat som globalt förfars och slängs skulle kunna föda tre miljarder människor (FAO 2013). I Sverige slängde vi 1,3 miljoner ton matavfall år 2016, och då ingår inte matavfall från primärproduktionen (jordbruk, fiske, frukt- och trädgårdsodling). Hushållen svarar för den absolut största delen. Matavfall från butiker, restauranger och hushåll i Sverige minskade från 2012 till 2014 (Naturvårdsverket 2014b, Naturvårdsverket 2012). Matavfallet från hushåll och livsmedelsindustrin minskade mellan 2014 och 2016 (Naturvårdsverket 2018). Bland livsmedel som det kastas mycket av finns bröd, mejeriprodukter, frukt och grönsaker. Generellt ger animalier större miljöpåverkan per kg än vegetabilier.

I september 2015 antogs FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Delmål 12.3 om matsvinn i Agenda 2030 innebär att man mellan år 2015 och år 2030 ska halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumentled och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd1. Sverige har skrivit under målen och arbetar för att bidra till uppfyllandet av målen.

Ur ett resursperspektiv bör avfall förebyggas snarare än tas om hand när det väl har uppstått. Man bör därför i första hand vidta åtgärder tidigt i livsmedelskedjan. För den mat som inte kan finna avsättning tidigare i livsmedelskedjan blir matdonationer eller återvinning viktigt. Att stimulera till ökat utnyttjande av det oundvikliga matavfallet för biogasproduktion är ett av målen för Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Vi ser att Bonbio kan med vår cirkulära odlingsprocess bidra till uppfylla detta mål och ta tillvara på det oundvikliga matavfallet på ett hållbart sätt.