Varför är det viktigt att minska matsvinnet? Hur kan det oundvikliga matsvinnet återvinnas på ett hållbart sätt?

Det globala matsvinnet är världens tredje största utsläppare av växthusgaser efter Kina och USA (FAO 2015). Den mat som globalt förfars och slängs skulle kunna föda tre miljarder människor (FAO 2013). I Sverige slängde vi 1,3 miljoner ton matavfall år 2016, och då ingår inte matavfall från primärproduktionen (jordbruk, fiske, frukt- och trädgårdsodling). Hushållen svarar för den absolut största delen. Matavfall från butiker, restauranger och hushåll i Sverige minskade från 2012 till 2014 (Naturvårdsverket 2014b, Naturvårdsverket 2012). Matavfallet från hushåll och livsmedelsindustrin minskade mellan 2014 och 2016 (Naturvårdsverket 2018). Bland livsmedel som det kastas mycket av finns bröd, mejeriprodukter, frukt och grönsaker. Generellt ger animalier större miljöpåverkan per kg än vegetabilier.

I september 2015 antogs FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Delmål 12.3 om matsvinn i Agenda 2030 innebär att man mellan år 2015 och år 2030 ska halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumentled och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd1. Sverige har skrivit under målen och arbetar för att bidra till uppfyllandet av målen.

Ur ett resursperspektiv bör avfall förebyggas snarare än tas om hand när det väl har uppstått. Man bör därför i första hand vidta åtgärder tidigt i livsmedelskedjan. För den mat som inte kan finna avsättning tidigare i livsmedelskedjan blir matdonationer eller återvinning viktigt. Att stimulera till ökat utnyttjande av det oundvikliga matavfallet för biogasproduktion är ett av målen för Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Vi ser att Bonbio kan med vår cirkulära odlingsprocess bidra till uppfylla detta mål och ta tillvara på det oundvikliga matavfallet på ett hållbart sätt.